19 apr 2022 | Nieuws

PThU besluit tot het voornemen Utrecht als nieuwe vestigingsplaats te kiezen

Geschreven door Redactie

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft het voornemen de universiteit naar Utrecht te verplaatsen.

 

Aanleiding nieuwe locatie

Het college heeft geconstateerd dat de bestaande vestiging op twee locaties belemmerend is voor de vorming van een hechte academische gemeenschap waarin studenten, docenten en externe gasten elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken, studeren en vieren. Dit vereist een vestiging op één locatie, die goed bereikbaar is, de academische verwevenheid bevordert en de eigen zichtbaarheid van de PThU ondersteunt. Bovendien is het hebben van twee locaties duur en inefficiënt, met name in de onderwijsuitvoering. Ook de eigen zichtbaarheid van de PThU is daardoor minder sterk. De toekomst van de universiteit én de kerk als geheel, is gebaat bij een draagkrachtige en toekomstbestendige theologie. Bovendien vragen maatschappelijke vraagstukken om theologische doordenking en beantwoording van existentiële vragen en problemen. Daarvoor zijn predikanten en theologen nodig met een hoogwaardige, academische opleiding. Door zich op één nieuwe plek te vestigen wil de PThU hieraan een extra impuls geven. Met volledige instemming van de universiteitsraad, het college van hoogleraren en de raad van toezicht is de keuze gevallen op Utrecht als nieuwe vestigingsplaats. Dit besluit vergt nog bekrachtiging door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, die zich daar op de synodevergadering op 21 april aanstaande zal uitspreken.

Proces

Het college van bestuur was zich van meet af aan bewust van het feit dat het initiatief tot unilocatie allerlei overwegingen en gevoelens zou oproepen bij al degenen die zich al jaren inzetten voor de PThU. Daarom is vanaf september 2021 met behulp van een extern adviesbureau een zorgvuldig en intensief oriëntatie- en besluitvormingsproces ingericht. Studenten, medewerkers, raad van advies, universiteitsraad en raad van toezicht zijn daarin betrokken geweest. Ook met de diverse samenwerkingspartners is veelvuldig overlegd. Tijdens het proces zijn vijf criteria geformuleerd voor de stadskeuze: centrale ligging en bereikbaarheid, samenwerkingsmogelijkheden met een brede universiteit, kans op versterking van de zelfstandige positie van PThU temidden van partners en een stad die divers is en academische gemeenschapsvorming faciliteert. Op basis van deze selectiecriteria en hun onderlinge weging is Utrecht als stad van voorkeur geselecteerd. Het college van bestuur is blij dat deze keuze een groot draagvlak heeft onder alle betrokkenen.

Vervolg

De keuze van de stad is de eerste fase in het proces naar één locatie. Nadat de generale synode het besluit over de keuze voor Utrecht bekrachtigd heeft, zal een programma van eisen worden geformuleerd voor de concrete locatie. Op basis van dit programma van eisen zal de verhuizing voorbereid worden. PThU streeft ernaar om 1 september 2024 te kunnen starten op de nieuwe locatie.

Gerelateerde verhalen

Meer

Zorgen over strafbaarstelling

Illegaliteit strafbaar stellen? Naar aanleiding van de plannen van het nieuwe kabinet maakt de Diaconie Protestantse Kerk Utrecht, zich grote zorgen. Beste lezer, Ook wij, als Diaconie Protestantse Kerk Utrecht, maken ons grote...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons