De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) is namens de wijkdiaconieën van de Protestantse Gemeente Utrecht verantwoordelijk voor het stedelijke diaconale werk in de stad. Per 1 januari 2020 eindigt de ambtstermijn van Herre Talsma als voorzitter van (het College van Diakenen van) de PDU. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht nodigt gemeenteleden bij deze uit om aanbevelingen te doen of interesse kenbaar te maken voor de vervulling van deze vacature.

De voorzitter van de Protestantse Diaconie Utrecht is als gemeentelid verbonden met één van de wijkgemeenten van de PGU. Hij of zij heeft als taak:

 • het voeling houden met ontwikkelingen binnen de wijkgemeenten (wijkdiaconieën) van de PGU;
 • het in samenspraak met het moderamen en directeur PDU coördineren van de vorming van diaconaal beleid, waarbij de ‘denktank’ zorg draagt voor strategische beleidsvorming;
 • het leiding geven aan de vergaderingen van het college van diakenen en het moderamen diaconie;
 • het vertegenwoordigen van de PDU in de gremia van de PGU, en het mede vormgeven van het beleid van de PGU. Dit alles middels deelname aan (een aantal van) de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad Klein (AKK) en Algemene Kerkenraad Groot (AKG);
 • het waar nodig en in samenspraak met de directeur PDU vertegenwoordigen van de PDU naar derden;
 • het namens het college van diakenen, in samenspraak met moderamen en directeur PDU, optreden als werkgever naar de betaalde professionals van de PDU.

De voorzitter van de Protestantse Diaconie Utrecht:

 • heeft kennis van ontwikkelingen binnen diaconaat;
 • heeft visie op de rol van diaconaat in de samenleving;
 • heeft oog voor de (diaconale) diversiteit binnen de wijkgemeenten van de PGU;
 • heeft strategisch inzicht en visie op de toekomst van de PDU binnen de Protestantse Gemeente Utrecht en in de Utrechtse samenleving;
 • is een verbinder, teamspeler en is tactvol;
 • heeft bestuurlijke ervaring;
 • is in staat om vergaderingen inspiratievol en pragmatisch leiden.

Het tactisch en operationeel beleid wordt uitgevoerd door de diaconale werkorganisatie, met o.a. een directeur (tevens secretariaat) en diaconaal consulent.

Uw aanbevelingen, interesse en eventuele vragen m.b.t. deze vacature kunt u richten aan de directeur van de Protestantse Diaconie Utrecht, Dirk van den Hoven, bestuur@protestant-utrecht.nl